Broneeri

Külastaja meelespea

Külastaja kodukord

 • Ujulasse sisenemiseks tuleb osta kassast pääse ning säilitada see külastusaja lõpuni.
 • Kindlasti jälgida külastusaega. Lisatasu ületatud aja eest 1 min 0,2 €.
 • Piletite müük lõpetatakse hommikuujumisel kell 10:00 ja veekeskuse ning saunakeskuse külastamiseks 30 minutit enne maja  sulgemist.
 • Kõik keskuse külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.
 • Kuni 5-aastased (kaasa arvatud) lapsed pääsevad keskusesse tasuta ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga ning kasutavad oma saatja riidekappi.
 • Alla 12-aastased lapsed pääsevad keskusesse vähemalt 16-aastase saatjaga, kes vastutab laste käitumise ja turvalisuse eest.
 • Perepiletis võib olla kuni kaks täiskasvanut ja kolm kuni 18-aastast last (18 a kaasa arvatud).
 • Aqva Hotel & Spa ei vastuta garderoobi või riietusruumi kappi jäetud isiklike asjade, väärtesemete ega rikutud ujumisriiete eest.
 • Randmepaela kaotamise korral on kahjutasu 10 €. Kogu keskuses viibimise aja jooksul kanna randmepaela nähtaval kohal. Randmepaela vahetamine ei ole lubatud.
 • Randmepaela Aqva Hotel & Spa-st välja viimine on keelatud, tagasta see väljumisel.

Üldist

 • Pese ennast enne basseini minekut, soovitav on pesta ka pärast ujumist.
 • Kõigil ujujatel, ka väikelastel, on kohustuslikud ujumisriided. Soovitav on ujuda traditsioonilistes ujumistrikoodes ja -pükstes. Taskutega shortsides meil ei ujuta. Needid, trukid, lukud ja nööbid ujumisriietel ei ole lubatud, sest need kahjustavad liutoru.
 • Pikad juuksed tuleb panna kinni, vajadusel küsi teenindavalt personalilt juuksekummi.
 • Ebameeldivate üllatuste ärahoidmiseks on alla 3-aastaste laste puhul nõutav ujumismähkme kasutamine.
 • Järgi keskuses olevaid märke ja viitasid.
 • Kui sul tekib küsimusi või probleeme, pöördu teenindava personali poole – nad aitavad Sind.
 • Majas liigu rahulikult – märjal põrandal jooksmisega sead ohtu enda ja teiste külastajate tervise.
 • Riietusruumid on ühised. Riietumiseks kasuta riietuskabiine.
 • Teenindaval personalil on õigus teha külastajale märkusi ebasobiliku käitumise ja tegevuste kohta.
 • Aqva keskuses on piisavalt tualette ja prügikaste – palun kasuta neid.
 • Aqva Hotel & Spa ei vastuta duši- või riietusruumi jäetud esemete eest.

Saun ja leil

 • Juuste värvimine, erinevate kehahooldusvahendite määrimine ning raseerimine on keelatud – see on ebaeetiline, ohtlik ning rikub renditud käterätte ja hommikumantleid.
 • Pärast veeprotseduure kuivata ennast enne riietusruumi sisenemist.
 • Väljumisel tagasta randmepael ja renditud esemed administraatorile.
 • Ebakaines olekus ei ole lubatud Aqva vee- ja saunakeskust külastada.
 • Aqva keskusesse ei ole lubatud kaasa võtta sööke ega jooke.
 • Aqva keskuses on suitsetamine, kangete alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarvitamine rangelt keelatud.
 • Teenindaval personalil on õigus soovituste ja majakorra rikkumisel pileti kehtivus ajutiselt või lõplikult hüvitusteta peatada.

Ujula ja veekeskuse meelespea

 • Vali ujumiskoht või atraktsioon vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile, säilita kontroll oma tegevuse üle. Arvesta kaaskülastajatega, ole tähelepanelik laste suhtes.
 • Vajadusel on võimalik kasutada ujumiseks mõeldud abivahendeid.
 • Kasutades ujula varustust ja tarvikuid, suhtu nendesse heatahtlikult ning pane need peale kasutamist oma kohale tagasi.
 • Närmiskummi närimine veekeskuse on keelatud.
 • Suures basseinis jälgi radade märgistust. Suhtu tähelepanelikult treening- ning rühmatundidesse, ära uju nendel radadel. Radadel ujudes kehtib parempoolne liiklus.
 • Ujumine on individuaalne tegevus – ära ripu kaasujuja kaelas, ära tiri ega tõuka teda.
 • Ära uju põiki üle radade, rada võid vahetada raja alt läbi ujudes.
 • Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.
 • Vettehüpped on lubatud ainult suures basseinis. Pea ees on lubatud hüpata stardipukkidelt, jalad ees võib hüpata supluse radadel.
 • Vigurhüpped ei ole lubatud. Vette hüppamine on keelatud lastebasseinis ja veepargis.

Liutoru meelespea

 • Liutoru kasutamine on omal vastutusel.
 • Liugu lastakse jalad ees, ühekaupa ja ilma lisavahenditeta (prillid, ujumise abivahendid jne).
 • Alla 10a lastele, rasedatele ja nõrga tervise korral ei soovitata.
 • Liutoru kasutamisel oota alati rohelist märgutuld.
 • Vee sügavus pidurdusrennis on 20 cm.
 • Ära kanna prille, ehteid.
 • Lase alla selili ja jalad ees.
 • Käed tuleb hoida ristis rinnal.
 • Ära sõida mitmekesi koos.
 • Ära sõida pea ees.
 • Ära sõida põlvili.
 • Vabasta maandumisala koheselt
 • Liutoru võib rikkuda teie ujumisriideid.

Jõusaali külastaja hea tava

 • Jõusaali sisenemiseks tuleb osta kassast pääse ning säilitada see külastusaja lõpuni.
 • Kindlasti jälgida külastusaega. Lisatasu ületatud aja eest 1 min 0,2 €.
 • Kõik jõusaali külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund keskuses pakutavate teenuste kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad.
 • Aqva Hotel & Spa ei vastuta garderoobi või riietusruumi kappi jäetud isiklike asjade ega väärtesemete eest.
 • Randmepaela kaotamise korral on kahjutasu 10 €.
 • Randmepaela Aqva Hotel & Spa-st välja viimine on keelatud, tagasta see väljumisel.
 • Jõusaali külastada vaid treeningriietega ja vahetusjalanõudega. Ujumisriietega on masinatel keelatud treenida.
 • Lapsed (kuni 14a) külastavad jõusaali vaid koos täiskasvanuga.
 • Jõusaali külastajad on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile.
 • Küsida luba enne, kui hakkan harjutust sooritama sellel trenažööril, mida keegi teine juba kasutas.
 • Aqva Hotel & Spa jõusaalis on suitsetamine, kangete alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarvitamine rangelt keelatud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.